Εκπαιδευτικό Εργαλείο Κανονικοποίησης

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Εργαλείο Κανονικοποίησης αυτοματοποιεί τη διαδικασία της κανονικοποίησης πινάκων σε BCNF μορφή.

Ο χρήστης δημιουργεί ένα σχήμα βάσης δεδομένων, στο οποίο προσθέτει γνωρίσματα και συναρτησιακές εξαρτήσεις. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα εντοπίζει τα υποψήφια κλειδιά του σχήματος της βάσης δεδομένων και πραγματοποιεί διάσπαση πινάκων, κανονικοποιώντας το αρχικό σχήμα σε μικρότερους, κανονικούς BCNF πίνακες. Με αυτό τον τρόπο απλουστεύεται η δημιουργία του σχήματος μιας βάσης δεδομένων και περιορίζονται σημαντικά τα λάθη από ανωμαλίες στην εισαγωγή και επεξεργασία των εγγραφών της.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μου, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας μου, Γεωργία Κολωνιάρη, για την πολύτιμη βοήθειά της, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του προγράμματος.

Σχετικά με τη δημοσίευση της εργασίας:

ACM DL Author-ize serviceAn interactive tool for teaching and learning database normalization

Christos Stefanidis, Georgia Koloniari
PCI ’16 Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 2016